ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Neděle,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
Stanovy
STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ
ČSSP, z.s. je dobrovolný zapsaný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., jehož členy se mohou stát spolky (např. podle zákona č. 83/1990 Sb.), podnikající fyzické a právnické osoby (české i zahraniční firmy, podnikatelé), instituce a fyzické osoby se zájmem v oboru svařování produktů a činností souvisejících.


Čl. I

Základní oblasti činností

Vytváření podmínek pro komplexní řešení problematiky svařování produktů a činností souvisejících, zejména v následujících oblastech:

1.1 – Hájení a podpora profesních zájmů členské základny,
1.2 – Zvyšování odborné úrovně členské základny prostřednictvím kurzů, školení, seminářů, konferencí, firemních dnů apod.,
1.3 – Pořádání kurzů, školení, seminářů, konferencí, firemních dnů apod. pro odbornou veřejnost,
1.4 – Proces certifikace osob a produktů;
1.5 – Společný postup při tvorbě a připomínkování technických a legislativních předpisů,
1.6 – Prosazování společných zájmů tak, aby spolu s dodržováním právních a technických předpisů byly naplněny cíle členů ČSSP, z.s. v rozvoji podnikání, ochraně profesních, hospodářských a právních zájmů,
1.7 – Společný postup při realizaci profesních záměrů členů společnosti v oblasti vzdělávání všech stupňů,
1.8 – Expertní a poradenská činnost, zpracovávání odborných posudků,
1.9 – Organizování a provozování vlastní hospodářské činnosti zejména za účelem zajištění prostředků pro plnění úkolů ve všech oblastech profesního zaměření společnosti,
1.10 – Spolupráce s Českým institutem pro akreditaci o.p.s., Českým sdružením pro technická zařízení a Asociací organizací pro stavbu plynových zařízení a protikorozní ochranu a ostatními subjekty v České republice a zahraničí.
1.11 -  Ustavení a provozování klastru, jehož hlavním posláním je vytvořit konstruktivní platformu pro  podporu inovací a inovační rozvoj, zvýšení konkurenceschopnosti, výměnu a šíření znalostí, vzájemnou podporu a spolupráci členské základny.
Spolupráce s vysokými školami, středními školami, odbornými a výzkumnými institucemi.

Čl. II

Oblast působnosti

ČSSP, z.s. působí na území České republiky.

Čl. III

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je na adrese: Modřanská 96a/469, 147 00 Praha 4

Čl. IV

Formy členství

1. Členství v ČSSP je:
a) řádné - individuální
- firemní
- spolkové

b) čestné

2.  Řádným členem se může stát každý zapsaný spolek, který se stává spolkovým členem, fyzická osoba - individuální člen, nebo podnikající fyzická a právnická osoba - firemní člen, pokud souhlasí s předmětem, cílem a účelem ČSSP, z.s..
Členem ČSSP, z.s. se stávají zájemci okamžitě po předchozím projednání a souhlasu představenstva, uzavření smlouvy o členství a uhrazení členského příspěvku.

3. Práva spolkového a firemního člena vykonává fyzická osoba pověřená statutárním orgánem řádného člena.

4. Čestné členství je výrazem ocenění zásluh fyzické nebo podnikající fyzické a právnické osoby. Na čestného člena se nevztahují práva a povinnosti člena podle čl. V. stanov.

5. O udělení čestného členství rozhoduje představenstvo ČSSP, z.s..

6. Členství končí:
a) vystoupením,
b) vyloučením,
c) nezaplacením členského příspěvku,
d) úmrtím fyzické osoby,
e) zrušením právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby,
f) zrušením společnosti.

7. Vystoupení člena je možné pouze na základě jeho písemného oznámení.

8. Vyloučit člena může představenstvo ČSSP, z.s. při:
- závažném porušení stanov,
- chování člena, které je v rozporu se zájmy ČSSP, z.s. a jsou-li tyto zájmy jednáním, vystupováním nebo činností člena poškozeny.
Představenstvo musí návrh na vyloučení člena se členem předem projednat. Při vyloučení má člen právo požádat o přezkoumání rozhodnutí kontrolní komisí případně soudem.

9.  Při ukončení členství se příspěvky nevracejí. Člen, který ukončil členství, nemá žádné nároky na jmění společnosti.


Čl. V

Práva a povinnosti člena

1. Člen má zejména tato práva:
a) podílet se aktivně na činnosti ČSSP, z.s.,
b) účastnit se shromáždění osobně jako delegát nebo prostřednictvím zvoleného delegáta,
c) volit a být volen do orgánů ČSSP, z.s.,
d) být pravidelně informován o činnosti a o výsledcích práce ČSSP, z.s.,
e) využívat zvýhodnění člena při službách poskytovaných ČSSP, z.s.,
f) obracet se na orgány ČSSP, z.s. při řešení vzniklých problémů.

2. Člen je povinen:
a) dodržovat stanovy a přijatá usnesení orgánů ČSSP, z.s.,
b) spolupracovat při výkonu činnosti orgánů ČSSP, z.s.,
c) napomáhat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí při plnění programu a roz¬ví¬je¬ní dalších činností ČSSP, z.s.,
d) chránit zájmy ČSSP, z.s. svou profesní odborností, svým vystupováním a jednáním,
e) zaplatit členské příspěvky vždy do 31. 12. běžného roku nebo do 30 dnů od uzavření smlouvy.


Čl. VI

Orgány a struktura ČSSP, z.s.

- shromáždění
- představenstvo
- pracovní předsednictvo
- předseda
- kontrolní komise


A.  Shromáždění ČSSP, z.s.

1.  Nejvyšším orgánem ČSSP, z.s. je shromáždění. Shromáždění je svoláváno představenstvem nejméně jed¬nou za pět let. Účastnit se shromáždění má právo každý člen ČSSP jako delegát nebo prostřednictvím delegáta.

2.  Mimořádné shromáždění je svoláno i tehdy, požádá-li o to nadpoloviční většina členů představenstva ČSSP, z.s. nebo alespoň 20 % řádných členů.

3.  Shromáždění schvaluje stanovy ČSSP, z.s., jednací řád ČSSP, z.s., volební řád ČSSP, z.s., jejich změny a doplňky.

4.  Shromáždění volí členy představenstva, též je odvolává. Shromáždění volí členy kontrolní komise ČSSP, z.s.. Předseda, představenstvo a kontrolní komise jsou voleni na období pěti let. Kandidáty představenstva a kontrolní komise navrhují členové ČSSP, z.s..

B. Představenstvo ČSSP, z.s.

1. Představenstvo ČSSP, z.s. je řídícím a koordinačním orgánem ČSSP, z.s.. Za svoji činnost je odpovědné shromáždění ČSSP, z.s..
Členové představenstva volí ze svého středu předsedu ČSSP, z.s. a místopředsedy ČSSP, z.s..
Představenstvo tvoří nejvýše 9 členů.

2. Zasedání představenstva svolává a řídí předseda ČSSP, z.s. nebo jím pověřený člen představenstva na základě požadavku alespoň dvou členů představenstva.

3. Jednání představenstva se mohou s hlasem poradním zúčastnit řádní členové a hosté podle projednávané problematiky. O jejich účasti rozhodne představenstvo hlasováním.

4. Představenstvo je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení se schva¬luje prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy ČSSP, z.s. nebo jím pověřeného člena představenstva. Z jednání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel, ověřovatel zápisu a předsedající.

5. Představenstvo může jako svůj poradní orgán ustavit odborné komise, gremia, případně pracov¬ní skupiny.

6. Do náplně činnosti členů představenstva patří zejména:
a) zajišťování a realizace usnesení shromáždění ČSSP, z.s.,
b) projednávání a schvalování hospodaření ČSSP, z.s.,
c) schvalování rozpočtu ČSSP, z.s. a navrhování a schvalování jeho změn,
d) příprava jednání shromáždění ČSSP, z.s.;
e) stanovení výše členských příspěvků.

7. O kooptaci nových členů představenstva rozhoduje představenstvo. Nejvyšší počet kooptovaných členů představenstva se rovná 1/2  počtu členů představenstva zvoleného shromážděním.

8. Členové představenstva ČSSP, z.s. mohou být delegováni na zasedání nejvyšších orgánů spolkových členů.

C. Pracovní předsednictvo

1.  Pracovní předsednictvo je poradním orgánem předsedy tvořené místopředsedy zvolenými představenstvem.

2.  V období mezi konáním zasedání představenstva rozhoduje ve věcech představenstva, které následně podléhají ratifikaci představenstvem.


D. Předseda ČSSP, z.s.

1. Předseda sdružení je statutárním zástupcem sdružení.

2. Předseda je za svou činnost odpovědný shromáždění ČSSP, z.s..

3. Předseda je odpovědný za provoz a hospodaření ČSSP, z.s..

4. Předseda plní usnesení shromáždění a představenstva ČSSP, z.s..

5. Předsedu zastupuje určený místopředseda.

6. Předseda ČSSP, z.s. může být čestná funkce.


E.  Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem společnosti. Za svou činnost odpovídá shromáždění. O své činnosti informuje předsedu ČSSP, z.s. a představenstvo ČSSP, z.s..

2. Kontrolní komise je minimálně tříčlenná. Činnost kontrolní komise řídí její předseda, zvolený členy kontrolní komise ze členů kontrolní komise.

3. Členem kontrolní komise nemůže být předseda ani člen představenstva ČSSP, z.s..

4. Náplní činnosti kontrolní komise je zejména:
a) kontrola realizace usnesení shromáždění,
b) kontrola realizace usnesení představenstva,
c) kontrola hospodaření společnosti,
d) navrhování pozastavení rozhodnutí předsedy a představenstva, jsou-li v rozporu se stanovami společnosti nebo s obecně platnými předpisy; pozastavená rozhodnutí předkládá shromáždění případně představenstvu.

5. Kontrolní komise zasedá minimálně dvakrát ročně. Jednání kontrolní komise svolává její předseda. O zasedání kontrolní komise musí být pořízen zápis.

6. Doplnění složení komise do zvoleného počtu shromážděním provádí představenstvo.

Čl. VII

Administrativní aparát

Plnění úkolů ČSSP, z.s. se zajišťuje způsobem a ve struktuře schválené představenstvem ČSSP, z.s..
Čl. VIII

Hospodaření ČSSP, z.s.

1. Činnost sdružení je financována z vlastních prostředků, které jsou zejména tvořeny:
a) členskými příspěvky,
b) příjmy z vlastní odborné a hospodářské činnosti,
c) dotacemi a dary.

2. Pro každý hospodářský rok je nutné zpracovat finanční rozpočet a roční účetní uzávěrku. Oba dokumenty se předkládají ke schválení představenstvu a ke kontrole kontrolní komisi.

3. Členské příspěvky fyzických osob - individuálních členů stanoví pro běžný rok představenstvo ČSSP, z.s.. Roční členský příspěvek fyzických osob - individuálních členů je splatný podle čl. V.

4. Členské příspěvky firemních členů - právnických osob jsou smluvní. Základní pravidla pro jejich stanovení a nejnižší možnou výši stanoví představenstvo ČSSP, z.s.. Roční členských příspěvek právnických osob - firemních členů je splatný podle čl. V.

5. Členské příspěvky spolkových členů - právnických osob stanoví pro běžný rok představenstvo ČSSP, z.s.. Roční členský příspěvek právnických osob - spolkových členů je splatný podle čl. V.

6. Hospodaření společnosti musí být v souladu s obecně platnými předpisy pro finanční hospodaření organizace.

7. Evidenci členských příspěvků a ostatních plateb vede administrativní aparát.

8. Účetnictví sdružení vede administrativní aparát.

9. Hospodaření sdružení, účetnictví, evidenci členských příspěvků, ostatních plateb a administrativní práce je možné sjednat externě s odborným a kompetentním subjektem.

Čl. IX

Závěrečná ustanovení

Při zániku sdružení se postupuje podle platných právních předpisů.


Čl. X

Platnost a účinnost

Stanovy nabývají platnosti dnem 1.7. 2019 a nahrazují Stanovy schválené shromážděním dne 8.12.2014.

 
   Aktualizace: 12. 07. 2019
© ČSSP 2024    webmaster