ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Středa,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
Certifikace osob
čl. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 a 4.5 TPG 927 04

4.1 Všeobecně
4.1.1 Zkouška se vykonává:
a) podle rozsahu podmínek, jejichž splnění svářeč prokáže jako
– první
– periodická
– schvalovací
b) podle požadovaného rozsahu oprávnění pro
– svařování PE metodou na tupo
– svařování PE elektrotvarovkou (objímkou, sedlem)
– svařování PE-X
– svařování systémů s dn > 315

4.1.1.1 Návaznost zkoušek je následující:

První – periodická – schvalovací – periodická – schvalovací – atd.

4.1.2 Zkoušku řídí, dozoruje a hodnotí zkušební orgán.

4.1.3 Schopnost svářeče plnit ústní pokyny nebo písemné postupy a jeho zručnost jsou důležitými podmínkami pro zajištění jakosti svařovaných výrobků.

4.1.4 Při zkoušce musí svářeč prokázat, že má praktické zkušenosti s metodou svařování a materiálem a odborné znalosti v oblasti výstavby, rekonstrukce a oprav plynovodů a bezpečnostních ustanovení v rozsahu příslušného svářečského oprávnění. Přehled metod svařování je uveden v příloze 1, odkazy na odborné znalosti jsou v příloze 2.

4.1.5 Zkouška se skládá z:
a) teoretické části, která obsahuje:
    1) písemný test;
    2) ústní přezkoušení;
b) praktické části.

4.1.5.1 Jednotlivé části zkoušky se vykonají v pořadí písemný test, praktická část, ústní přezkoušení.

4.1.5.2 Pokud svářeč nevyhověl v písemném testu nebo provedené svary nesplňují při vizuální kontrole požadavky TPG 921 02, ve zkoušce dále nepokračuje.

4.1.6 Zkušební orgán

– může zkoušku předčasně ukončit, pokud nejsou splněny podmínky zkoušky v souladu s těmito pravidly;
– zkoušku předčasně ukončí v případech uvedených v 4.1.5.2 a 4.3.7.

4.1.7 Důvod předčasného ukončení zkoušky se zaznamená do dokladů o průběhu zkoušky.

4.1.8 Je-li zkouška ukončena předčasně, vykonává se opakovaná zkouška v celém rozsahu pouze v případech, kdy k ukončení došlo z důvodů uvedených v 4.3.7. V ostatních případech opakuje svářeč pouze část teoretickou.

4.2 Část teoretická

4.2.1 Písemný test

4.2.1.1 Písemný test obsahuje 30 otázek u první a schvalovací zkoušky a 20 otázek u periodické zkoušky.

Rozsah je určen požadovaným svářečským oprávněním. Každá je s výběrem z více odpovědí.

4.2.1.2 Výsledek písemného testu je vyhovující, pokud zkoušený získá nejméně 80 % bodů z nejvíce možných.

4.2.2 Ústní přezkoušení

4.2.2.1 Ústní přezkoušení sestává z 5 otázek. Rozsah odpovídá požadavkům uvedeným v příloze 2.

4.2.2.2 Výsledek ústního přezkoušení je vyhovující, pokud svářeč zodpověděl podstatu všech položených otázek.

4.2.2.3 Na žádost zkoušeného může být tato část vykonána písemně.

4.2.3 Hodnocení teoretické části

4.2.3.1 Svářeč vyhověl v teoretické části zkoušky, pokud vyhověl podle 4.2.1 i 4.2.2.

4.3 Část praktická

4.3.1 Obsah praktické části zkoušky podle těchto pravidel je určen požadovaným rozsahem svářečského oprávnění a jemu odpovídajícími metodami svařování (viz příloha 1).

4.3.2 Při praktické části zkoušky je nutno, při dodržení technologického postupu stanoveného ve svařovacím postupu a bezpečnostních zásad, zhotovit příslušný zkušební kus podle přílohy 1.

4.3.3 Zkušební kusy musí být zhotoveny svářečem samostatně za dozoru zkušebního orgánu.

4.3.4 Zkušební kus je označen tak, aby nemohlo dojít k jeho záměně.

4.3.5 Zkušební kus, na kterém svářeč již zahájil práci, může být vyměněn pouze v případě, kdy závada je způsobena materiálem, zařízením nebo jinou vnější příčinou a nikoliv chybou svářeče. Výměna je možná jen po předchozím souhlasu zkušebního orgánu a musí být zaznamenána do dokladů o průběhu zkoušky.

4.3.6 Každý provedený svar se podrobí vizuálnímu posouzení podle TPG 921 02.

4.3.7 Praktická část zkoušky se předčasně ukončí:

– pokud se svářeč dopustí v průběhu přípravy a vlastního svařování hrubé chyby ve stanoveném technologickém postupu;
– pokud je zřejmé, že svářeč nemá technické schopnosti, aby splnil požadavky těchto pravidel, např. když jsou nutné časté nebo soustavné opravy;
– pokud se při vizuálním posouzení zjistí nepřípustné vady (viz TPG 921 02);
– pokud svářeč poruší hrubě bezpečnostní zásady.

4.3.8 Svářeč vyhověl v praktické části zkoušky, pokud všechny provedené svary splňují při vizuální kontrole příslušné požadavky podle TPG 921 02 a dále kritéria předepsaná pro příslušné mechanické zkoušky.

4.3.9 V případě, že nevyhovující výsledek zkoušky je důsledkem materiálových nebo jiných vnějších příčin a nespočívá v nedostatku zručnosti svářeče, provádí se opakovaná zkouška.

4.4 První zkouška

4.4.1 První zkoušku může vykonat svářeč, který splňuje jednu z podmínek a1), a2) nebo a3) a současně podmínky b) a c):

a1) má platné osvědčení o zkoušce v některém z těchto základních kurzů:
Z-U/P (pro C-U/P.e a C-U/P.t)
Z-U/P a potvrzení o doškolení na dn > 315 (pro C-U/P.o)
a2) má platné osvědčení o zkoušce v některém z těchto základních kurzů podle TPG 927 05:
Z-U/3.1.4.11             (pro C-U/P.t)
      3.1.3.21            
      3.1.3.22         (pro C-U/P.e)

Z-U/5.1.3.21             (pro C-U/P.x)
      5.1.3.22

Z-U/3.1.5.11             (pro C-U/P.t a C-U/P.o)
      3.1.5.21             
      3.1.5.22         (pro C-U/P.e a C-U/P.o)

Z-U/5.1.5.21             
      5.1.5.22          (pro C-U/P.x a C-U/P.o)

a3) má platný certifikát svářeče venkovních plynovodů
b) absolvoval přípravný kurz podle TPG 927 05
c) má nejméně šestiměsíční praxi svařování
    1) pomocníka svářeče plynovodů z plastů
    2) metodami podle předkládaného svářečského oprávnění

4.4.1.1 Splnění podmínek uvedených v 4.4.1 c) potvrzuje svářeč čestným prohlášením.

4.4.2 První zkoušku vykoná svářeč, kterému dosud nebylo vydáno Osvědčení odborné způsobilosti, nebo který nepožádal o prodloužení platnosti Osvědčení odborné způsobilosti nejpozději do uplynutí doby jeho platnosti.

4.5 Periodická a schvalovací zkouška

4.5.1 Periodickou zkoušku může vykonat svářeč, který má Osvědčení odborné způsobilosti vydané po první nebo schvalovací zkoušce a požádal písemně uznaný orgán o její vykonání nejpozději do uplynutí doby jeho platnosti.

4.5.2 Schvalovací zkoušku může vykonat svářeč, který má Osvědčení odborné způsobilosti s prodlou-ženou dobou platnosti po periodické zkoušce a požádal písemně uznaný orgán o její vykonání nejpozději do uplynutí doby jeho platnosti.

4.5.3 Předpokladem vykonání periodické a schvalovací zkoušky je splnění následujících podmínek:

a) svářeč vykonával svářečské práce v rozsahu platnosti své svářečské zkoušky. Připouští se přerušení nejvýše na šest měsíců;
b) svářečské práce jím provedené byly v celkovém souladu s technickými podmínkami, za kterých byla zkouška svářeče provedena;
c) není-li žádný závažný důvod zpochybňující zručnost a vědomosti svářeče.

4.5.4 Splnění požadavků 4.5.3 je třeba doložit alespoň jedním z dále uvedených dokladů:

a) potvrzení zaměstnavatelem svářeče;
b) potvrzení fyzickou osobou pověřenou zaměstnavatelem svářeče dozorem nad svářečskými pracemi;
c) čestným prohlášením svářeče.

4.5.5 Splnění podmínek podle 4.5.1 až 4.5.4 ověří zkušební orgán.
   Aktualizace: 05. 05. 2005
© ČSSP 2019    webmaster