ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Středa,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
Certifikace osob
Odvolání a stížnost u certifikačního orgánu

1. Všeobecně

1.1 Pokud fyzická osoba zúčastněná v procesu certifikace nesouhlasí s certifikačním postupem, nebo s výsledkem certifikace, má možnost se proti tomu odvolat, nebo podat stížnost.

1.2 Odvoláním a stížností (dále jen "odvolání") se rozumí jakýkoliv podnět vyjadřující nespokojenost účastníka procesu certifikace s průběhem procesu, účastníky procesu a jeho výsledkem.

1.3 Odvolání a stížnost lze uplatnit ústně na počátku a nebo v průběhu procesu certifikace, každé ústní odvolání musí být posléze podáno písemně.

1.4 Odvoláním lze vyjádřit nesouhlas např.

  1. s jmenováním zkušebního orgánu ke zkoušce
  2. se složením zkušební komise
  3. s průběhem procesu certifikace
  4. s výsledkem certifikace
  5. s výsledkem odvolání
  6. s postupem certifikačního orgánu při zajišťování jakosti

1.5 Odvolání je nutno, v případech kdy je to možné, uplatnit před vlastním úkonem u orgánu úkon provádějícím. Tento je povinen k odvolání přihlédnout.

1.6 Odvolání je nutné podat nejdéle do čtrnácti dnů od výsledku certifikace.

1.7 Odvolání v písemné formě musí být čitelné, srozumitelné, jasně popisující podstatu odvolání.

Nezbytnou součástí je:

- datum
- podpis odvolávající se osoby
- jednoznačná identifikace místa, na kterou bude doručována
- korespondence týkající se odvolání (poštovní adresa, telefon, fax apod.)

1.8 Dopisem žadateli o certifikaci certifikační orgán potvrdí obdržení odvolání a oznámí mu současně, v jakém termínu bude vyřízeno. Upozorní jej, že odvolání nemá odkladný účinek. Tento dopis musí být odeslán do 15 pracovních dnů od data předání odvolání.

1.9 Při použití opravných prostředků (posuzování ve smírčí komisi a programové komisi certifikačního orgánu) složí žadatel kauci ve výši 5 000 Kč.


Náklady na řešení odvolání

V případě oprávněného odvolání jdou náklady na řešení odvolání na vrub certifikačního orgánu.
V případě, že je odvolání neoprávněné, náklady na řešení odvolání hradí ten, kdo odvolání podal.
   Aktualizace: 27. 08. 2015
© ČSSP 2019    webmaster