ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Pondělí,  
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 

Všeobecně se uznává, že se obvykle nevyplácí obcházet dobré mravy. V rozporu s dobrými mravy je nepochybně pirátství, jako projev bezohledné hrabivosti.

Původně se jednalo o přepadávání, zajímání a okrádání obchodních lodí. Podle mezinárodního práva byli piráti, kteří se dopouštěli krádeží a zabraňovali obchodu, pokládáni suverénními státy za nepřátele lidstva. Pirátství se trestalo hrdelním trestem. V moderním právu podobný paragraf chybí. Z poslední doby je známý pouze rozsudek z nizozemského Amsterodamu se somálskými námořními piráty. Šlo o první evropský proces po několika stech létech. Byli odsouzeni k pěti letům vězení, kdy soud uplatnil zákon o „námořním loupení“ ze 17. století.

Pirátství je celosvětový problém i nyní, v přeneseném významu toho slova. Jedná se především o internetové a softwarové pirátství spočívající v nelegálním stahování filmů, hudby a dalších činností, kdy jsou porušována autorská práva. Míra pirátství znamená jen v EU roční ztráty čítající stovky miliard korun a pirátství je trestně stíháno.

Děravé zákony

Do kategorie určitého typu pirátství patří jistě i zmocnění se názvu existující firmy. Bohužel i tady lze najít mezery zákona, kdy tak zvané rejstříkové soudy dnes nemají povinnost a také nezkoumají, zda název nově zakládané obchodní firmy již není použit jinou právnickou osobou, na příklad některým Sdružením občanů. Z toho důvodu se může stát a také se stane, že se na trhu objeví dvě firmy se shodným nebo podobným, pro veřejnost klamavým, pirátsky získaným názvem.

Brněnský příběh TDS Brno

Toto co dále uvádíme je sice brněnský příběh, ale s celostátním i mezinárodním dopadem, protože dále jmenovaná firma je mezinárodně registrována, byť prostřednictvím jejího oborového sdružení České svářečské společnosti. Jedná se o obchodní firmu TDS Brno-SMS, s.r.o, která v tomto konkrétním případě neoprávněně a pirátsky použila název a převedla si na sebe veškeré kompetence již existující právnické osoby a to v téměř shodném oboru podnikání. Postiženou společností bylo již téměř dvacet roků registrované Občanské sdružení, organizační jednotka Technického dozorčího spolku Brno, s názvem TDS Brno-Sekce materiálu a svařování, na první pohled shodným. Na obhajobu pirátského chování firmy uvedl její obhájce: „TDS je celkem líbivý název….“ Neuvěřitelná forma obhajoby špatných mravů a evidentní pokus o legalizaci pirátství! Jak je v takových případech známo, je možné se soudně domáhat potřebné změny názvu a přiměřeného zadostiučinění i v penězích, ale to uplyne několik dlouhých let, jako je tomu i v tomto případě. Byla to trnitá cesta, přes Krajský soud až po Vrchní soud v Olomouci, který s konečnou platností dal za pravdu Občanskému sdružení a nemravně se chovající firmě uložil do 10 dnů změnit označení firmy, jehož se nezákonně zmocnila a bez skrupulí jej použila. Výsledek lze hodnotit ne jinak, než jako potrestané pirátství.

To pro pořádek konstatoval i Krajský soud v Brně, když ve svém rozsudku označil jednání majitele společnosti Ing. Kudělky , neoprávněně užívajícího název TDS Brno, za jednání, které je v rozporu s dobrými mravy, jinými slovy za jednání pirátské. Naštěstí pro něj se nemohl opřít o výše zmiňovaný zákon ze 17.století. Je to pro nás všechny radostné zjištění a jednoznačné poukázání na morální kvality jedince, též však jako možné varování směrem k morální kvalitě té které firmy. Je to také jasný důkaz, že v demokratické společnosti nejsou a nadále nebudou trpěny protiprávní postupy a pirátské chování, které odporuje etickým a obecně uznávaným morálním zásadám.

V Brně 20.června 2010

Za TDS Brno Ing.Jiří Noss


Potrestat pirátství, ale co dál?
Reagovat »
Je dobře, že i úřady zafungovaly, ale co dál? Zvyky v podnikatelském světě a uznávané hodnoty jsou prokroucené. Za vzory jsou dávány bohatí, kteří k bohatství přišly i podvodem. Je naprosto nepochopitelné, že tento fenomén vládne v ČR. Naštěstí se mi sami můžeme rozhodnout a přestat uznávat nepoctivé podnikatele, nedávat jim zakázky, přestat s nimi podnikat. Pak by si jasně uvědomili, že je lepší hrát fair play.
Jiří Střelec | info@vlastnicesta.cz | 27.6.10 [22:53]
 


© ČSSP 2019    webmaster